Copyright

Gebruik door derden 
Wij verzoeken iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van World Wide Wannahaves, vooraf contact op te nemen. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van World Wide Wannahaves, zal World Wide Wannahaves zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.
Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van World Wide Wannahaves voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits World Wide Wannahaves daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

voor vragen of informatie kun je contact opnemen met:

World Wide Wannahaves

Koningsbeltweg 75

1329 AE Almere

Nederland

Telefoon: 0031 36 5238950

E-mail: info@worldwidewannahaves.nl

 

De website 
Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij World Wide Wannahaves en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van World Wide Wannahaves, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.